REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EmkaDecor.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem www.emkadecor.pl prowadzonym przez Multikapitał sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Olsztyńskiej 50, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000448302, NIP: 9562302202, REGON: 341398889 (dalej: Sprzedający).
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
  1. adres korespondencyjny: ul. Olsztyńska 50, 87-100 Toruń
  2. adres poczty elektronicznej: welcome@emkadecor.pl, 
  3. telefon komórkowy: +48 505 180 995
 3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym  za pośrednictwem Serwisu umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową umowę,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin,
  4. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www..emkadecor.pl
  5. Przedmiot zamówienia – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą
 4. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
  1. formularze zawarte w Serwisie,
  2. poczta elektroniczna,
  3. kontakt telefoniczny,
  4. korespondencja pocztowa.
 5. Informacje o przedmiotach zamówienia podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. korzystanie z serwisu i warunki sprzedaży

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia komputerowego wyposażonego w dostęp do Sieci Internet,
 2. Do dokonywania zamówień w Serwisie konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
  3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 4. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie składania zamówienia celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.
 5. Sprzedający udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 3. USŁUGI DODATKOWE – Usługa konta, NEWSLETTER oraz Zakręć&wygraj

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta.
 2. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.
 3. Konto ułatwia dokonywanie zakupów w Serwisie, umożliwia zapamiętanie danych Klienta oraz historii zamówień.
 4. Klient ma możliwość usunięcia Konta poprzez dokonanie stosownej dyspozycji w jego ustawieniach.
 5. Klient może w każdym czasie wycofać zgodę na wysyłanie Newslettera, klikając stosowny odnośnik w wiadomości e-mail wysłanej do niego w ramach Newslettera, dokonując stosownej zmiany w ustawieniach Konta lub wysyłając wiadomość na adres e-mail welcome@emkadecor.pl.
 6. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, może fakultatywnie skorzystać z funkcji Zakręć&Wygraj.
 7. Istotą funkcji Zakręć&Wygraj jest wzięcie przez Klienta udziału w losowaniu kodu rabatowego przyznającego określoną korzyść przy dokonywaniu zakupu w postaci wyrażonego procentowo rabatu lub darmowej wysyłki, które nie podlegają wymianie na gotówkę.
 8. Udział i losowanie odbywa się w oparciu o zastosowanie plików cookies.
 9. Po wzięciu udziału w losowaniu w ramach funkcji Zakręć&Wygraj, Klient może ponownie skorzystać z tej funkcji po upływie 1 dnia.

§ 4.Warunki sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru przedmiotu zamówienia, kliknąć przycisk ikony przedstawiającej torbę zakupową wraz ze słowem „Koszyk” a następnie kliknąć przycisk „Finalizacja zamówienia (KASA)” i kierować się w dalszym ciągu komunikatami wyświetlanymi przez Serwis
 2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz akceptacja Regulaminu. Klient może również skorzystać z danych zapisanych na Koncie.
 3. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” co skutkuje złożeniem Zamówienia i powstaniem obowiązku zapłaty.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 5. Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.
 6. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem następujących metod płatności:
  1. za pośrednictwem usługi Przelewy24 dostarczanej przez PayPro S.A. ul Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
  2. za pośrednictwem przelewu bankowego,
  3. za pośrednictwem usługi PayU dostarczanej przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.
 7. Sprzedający spełnia świadczenie w terminie do 30 dni od zaksięgowania płatności. Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie przedmiotu zamówienia do Klienta.
 8. Przedmiot zamówienia dostarczany jest drogą przesyłki kurierskiej.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 10. Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.

§ 5. Prywatność

Aby dowiedzieć się jakie Państwa dane przetwarzamy, w jakich celach oraz jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności.

§ 6. Rękojmia

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi przedmiotu zamówienia bez wad.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli przedmiot zamówienia ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności przedmiotu zamówienia z umową.
 4. W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu zamówienia, Klient ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:
  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy
  2. żądania naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad
 5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta dokona naprawy lub wymieni przedmiot zamówienia na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli przedmiot zamówienia był uprzednio wymieniany przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania przedmiotu zamówienia Klientowi.

§ 7. Reklamacje dotyczące przedmiotu zamówienia

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności zamówienia z umową należy zgłaszać w następujący sposób: 
  1. na adres korespondencyjny: Multikapitał sp. z o.o. ul. Olsztyńska 50, 87-100 Toruń
  2. na adres poczty elektronicznej: welcome@emkadecor.pl,
 2. Adres o którym mowa w ust. 1 lit. a jest również właściwy do wysyłki reklamowanego przedmiotu zamówienia,
 3. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdy do jej rozpatrzenia konieczne są oględziny przedmiotu zamówienia – od dnia jego otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji
 4. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności przedmiotu zamówienia z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
 5. Reklamowany przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego lub na inny wskazany przez niego adres w oryginalnym opakowaniu lub, w przypadku zniszczenia oryginalnego opakowania w transporcie, w opakowaniu dostatecznie zabezpieczającym przedmiot transakcji przed jego ewentualnym zniszczeniem w transporcie zwrotnym. Zaleca się aby dostarczenie przedmiotu zamówienia zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.
 6. Reklamowany przedmiot zamówienia należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego. Jeżeli przedmiot zamówienia nie zostanie odebrany w tym terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania przedmiotu zamówienia. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście przechowywania przedmiotu zamówienia naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

§ 8. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedający zobowiązuję do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób: 
  1. na adres korespondencyjny: Multikapitał sp. z o.o. ul. Olsztyńska 50, 87-100 Toruń
  2. na adres poczty elektronicznej: welcome@emkadecor.pl,
 4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W przypadkach innych niż wskazane w ust. 1, Klient ma prawo w terminie 30 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
 3. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 5. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Sprzedającego. Klient może posłużyć się następującym wzorem.
 6. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta), za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument., jednak ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego
 9. Klient ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy  Sprzedającemu oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

§ 10. Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego lub podmiotów trzecich i podlega ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego
 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 11. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  3. według miejsca wykonania umowy.
 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową 
  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. 
 3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.
 5. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się dotychczasowe brzmienie regulaminu.

§ 13. Wyłączenie stosowania niektórych postanowień regulaminu w stosunku do osób niebędących konsumentami

 1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Produkt dodany do ulubionych
Dodany do porównania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie oraz akceptujesz naszą politykę prywatności.